متقاعد کردن دیگران با استفاده از آمار و داده ها

آمار می تواند ابزاری قدرتمند در سخنرانی باشد؛ اگر سخنران به درستی کاربرد و عظمت آن را توضیح دهد. بهره گیری از آمار ماخذ ای کمّی، عینی و متقاعدکننده مهیا می درنگ که پایه ای برای بحث، اثبات توقع یا پشتیبانی از یک ایده خواهد بود. با این حال، پیش از اینکه بتوان از مجموعه ای از آمارها روزی گرفت، باید آن را برای افرادی که با آمار آشنا نیستند، درک پذیر نمود. کلید روزی گیری متقاعدکننده از آمار، استخراج معنا و الگوها از داده های خام به شکلی است که برای مخاطب، منطقی و اثبات پذیر باشد. نحو های اضافی بخاطر تفسیر آمار و کلکسیون ی داده ها وجود دارد؛ اما همگی آنها معتبر نیستند.

دستورالعمل هایی بخاطر کمک بوسیله مخاطب به منظور درک آمار برای آماری که تو سخنرانی تان ارائه می دهید، از منابع مشهور و معتبر بهره بگیرید؛ مشابه وبگاه های دولتی، مؤسسات آموزشی و سازمان های پژوهشیِ شناخته شده و اندیشکده های سیاست گذاری/پژوهشی. حجمِ استاندارد ای که در آمارتان به فرمان می گیرید، به اندازه ی کافی مبصر باشد تا تامین شوید آماری که عنوان می کنید، منیع است (بخاطر نمونه، اگر پیمایشی فقط با نظرسنجی از چهار نفر انجام شود، به حدس زیاد، نمایانگرِ دیدگاه کل اجتماع نیست). از آمارهایی یکروز بگیرید که بوسیله سادگی قابل درایت هستند. بسیاری از افراد، یک میانگین را درک می کنند؛ اما افراد اندکی هستند که از ایده های مرموز تر قرین واریانس و انحراف میزان آگاهی دارند. هنگام نمایش ی نمودارها حتما پیاده شدن نکات تأکید کنید؛ نیز نمودارها نباید گمراه کننده باشند. آمار موضوعی است که بسیاری از افراد اولویت می دهند از آن بپرهیزند؛ پس خلال ارائه ی ایده ای آماری یا تا اینکه بهره گیری از ارقام تو سخنرانی تان، حتما معنای ارقام را بوسیله طور کامل توضیح دهید و از ابزاری دیداری برای تفهیم توضیح تان بهره بگیرید. کاربردهای مد آمار تو خطبه

برخی از کاربردهای مرسوم آمار داخل سخنرانی عبارت اند از: نتایج یک پیمایش و مباحثه از یافته های کلیدی مانند میانگین، میانه، و مُد آن پیمایش. مقایسه ی داده ها و تمرین زدن نتایج؛ همچنین بهره گیری از میانگین ها و آمارهای تطبیقی. ارائه ی یافته های پژوهشی شامل تعیین اینکه کدام متغیرها از دیدن آماری برای نتایج پژوهش محترم و معنادار هستند. بخاطر این مورد احتمالا باید از آمارهای پیچیده زیرفون روزی گرفت. سوءتفاهم های متداول درباره ی آمار

یک سوءتفاهم مد هنگام بهره گیری از آمار این است که «همبستگی به معنای علیت نیست». این یعنی فقط بوسیله این برهان که دو فاقد وسیلهاتصال به حزن مرتبط هستند، لزوما به این معنا نیست که یک متغیر باعث می شود جابجا شده دیگر رخساره دهد. برای نمونه، مجموعه داده ای را درون نظر بگیرید که نشان می دهد وابستگی ای میان سودا بستنی داخل طول انفصال ها در مقابل مرگ های ناشی از غوطه شدن تو طول فصل ها بود دارد. خراج ای غلط ممکن است این باشد که افزایش مصرف بستنی به شمارِ مرگ بیشتر ناشی از غرق شدن می انجامد و معکوس. بنابراین، طی بهره گیری از آمار در سخنرانی، سخنران قدیم باید مطمئن شود که خلال بحث از دو متغیر که شاید به هم مرتبط باشند، اطلاعات درستی ارائه می کند. آمار ممکن است بوسیله شکلی متقاعدکننده در همه ی طرز های مباحثه و سناریوهای سخنرانی به کار رود؛ مفتاح آن، درک و تعبیر کردن داده های تک نظر و شکل اعطا کردن توجیه به سوی قضیه ای متقاعدکننده تر است. انتقال آمار

ابزار دیداری راهی مؤثر برای همراهی با آمار در سخنرانی های متقاعدکننده ی شما هستند. روزی گیری از ابزار دیداری

آمار، تجسس ی مجموعه ای از داده ها و تحلیل، تفسیر، ارائه و دایره دهی آنهاست.

بمنظور داده ها نمایانگر حقایق هستند، به کارگیری آمار در سخنرانی ترغیب کننده می تواند راهی مؤثر بخاطر تکثیر بنیاد و اعتبار به مناقشه تان باشد. چنانچه از آمار یکروز بگیرید، احتمال بیشتری وجود دارد که مخاطب تان ادعای شما را باور یواش.

با این حال، ممکن است درک آمارها به تنهایی دشوار باشد. در نتیجه، از ابزار دیداری مشابه جداول، نمودارها و نقشه ها بهره بگیرید تا آمار را برای مخاطب تان شایان فهمیدن نم کنید. مخاطبان این افزار دیداری را اغلب آسان مرطوب از داده های مبتدی دریافتن می کنند.

مجموعه آموزش سخنرانی و فن اقرار مهارت سخنرانی و فن بیان را بیاموزید و مخاطبان را تار و مبهوت خود کنید.

24،000 تومان20،000 تومان مشاهده علیه