خشکسالی می تواند به کاهش منازعات انسانی منجر شود؟

اغلب فرض محزون می شود که با تشدید تغییرات اقلیمی، خطر تصادم منازعات مسلحانه ی خشونت بار درون گیتی افزایش می یابد. سال ها بسیاری از متخصصان هشدار داده اند با ابکی شدن بیشتر شرایط آب وهوا و کاهش بازده ی محصولات کشاورزی، مقدور است با فرکانس و خشونت متجاوز بیشتر معلق کردن کنار شیوه منابع و زمین را آغاز کنیم.

با این حال، برخی دانشمندان با پیش تخیل غالب یادشده مخالف هستند. به تازگی مقاله ای منتشر شده که استدلال می یواش وفاق بین تغییر اقلیم و منازعات مسلحانه پیچیده زیرفون از آن است که اغلب فکر می کنیم؛ به ویژه ازآنجاکه انسان ها می توانند راهبردهایشان را براساس سود و خسارت دگرگونی دهند.

نویسندگان مقاله با ترکیب عملی های علوم هیدرولوژی و اقتصاد خُرد پیشنهاد می دهند ممکن است داخل آینده زمانی فرابرسد که کمبود آب و غذا درواقع منازعات کم را بوسیله دنبال داشته باشد. در سال هایی که آب وهوای نامناسب فرمانده است، مزایای جنگ اغلب بیشتر از صلح است؛ از این رو، گفته می شود به دنبال اقلیم سخت، غوغا خواهد آمد؛ اما چه می شود اگر آن سال های بد روی بی قراری انباشته شوند؟

هرچه تکرار ناهنجاری های اقلیمی ناگزیر اضافه یابد و تداوم سال های خشک سالی و آب وهوای خشن نیز تقریبا حتمی باشد، نویسندگان تخیل می کنند هزینه ی خشونت امکان پذیر است به شدت افزایش یابد. میشل مولر ایتن، کارشناس صرفه جویی خُرد در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، بوسیله خبرگزاری گیزمودو گفت:فارغ از هرچیز، برهان جذاب بودن حمله به زمین همسایه این است که پیروزی داشتن زمین های بیشتر در آینده را وجهه می بطی ء. اگر بی آب سالی نامعمول باشد، داشتن زمین های اضافی دوست داشتنی است؛ اما اگر تمام سال های آتی پیچیده وتار باشد، علت ی منازعه دوباره از بین می رود.

روستای ریگ موری درون استان سیستان و بلوچستان (شمایل از هاشم شاکری)مقاله های مرتبط:احتمال اضافه خشونت و درگیری پهلو اثر تغییرات اقلیمییک چهارم دنیا دچار تنش آبی شدید هستند؛ ایران تو رتبه چهارم

مولتر ایتن و همکارانش بوسیله منظور آزمایش فرضیاتشان از مدل هزینه ی فرصتی استعمال کردند که در سال ۲۰۰۹ بخاطر بررسی مبانی این ایده طراحی شده بود که آینده ی خشک تر به معنی منازعات بیشتر است. باید این نکته را خاطرنشان کرد که نویسندگان بوسیله نعوظ مشخص اعلام کرده اند آزمایش آن ها نباید ابزاری برای «پیش گویی های کمّی» خواه پیش دماغ در هر بستر اختصاص داخل دیدن گرفته شود. درعوض، مقاله ی آن ها جدیت می کند مزایا و خطرات منازعه پهلو عادت آب را معاینه نرم.

دو دسته از کشاورزان را در دید بگیرید که ممکن است کنار سر کنترل زمین و منابع محدود با یکدیگر متوجه جنگ شوند. نویسندگان این موضوع را آزمایش کردند که با سناریوهای بارشی مختلف چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچند یافته های پژوهشگران به نعوظ قطع اشاره می درنگ خشک سالی می تواند به منازعات انسانی منجر شود، هیچ مدرکی برای تأیید این ایده وجود نداشت که تجلی چنین منازعاتی قدیم با کم آبی همراه است.

تو سال های نامعمول کمینه بارشی، مدل نفقه ی فرصت افزایش منازعه را پیش دماغ می کرد؛ اما وقتی کاهشی ضابطه مند در دسترسی بوسیله آب بود داشت، استاندارد درواقع کاهش خشونت های مسلحانه را پیش دماغ می کرد. بوسیله عبارت دیگر، تبدیل اقلیم می تواند تعیین هنجار نو ای را در اثر داشته باشد که با آن بوسیله عنوان عوامل منطقی سازوار می شویم. به عنوان مثال، اگر سال کم بارشی دیگری پیش بینی شود، کشاورزان ممکن است خرج ی فرصت حمله را به شدت زیاد ببینند.

نویسندگان تأکید می کنند پژوهش آن ها «ساده سازی دقیق واقعیت است»؛ ولی یافته هایشان درمقایسه با وابستگی ای خطی که احتمال می کنیم بین بی آب سالی و منازعه وجود دارد، واقعیت تیره رطوبت را پیشنهاد می دهد. براساس نتیجه گیری تیم پژوهشی، «اگر بارندگی طبق پیش دماغ مدل های اقلیمی بی ثبات تیز شود، تکرارشوندگی منازعات لزوما اضافه نمی یابد. درعوض، همان طورکه افراد واکنش خویشتن را با توزیع درآمد جدید وفق می دهند، ظن منازعه می تواند افزودن یا کاهش یابد.»

دعوا آب درون بطرف خانه چنای هند

استیناف اخیر از منظر شلنگ محدود است و تمام تأثیرهایی را بوسیله حساب نمی آورد که خشک سالی امکان پذیر است بر منازعات انسانی بگذارد. مولر ایتن تأکید می بطی ء معاینه اش مدال نمی دهد در دنیای در حال گرمایش تماشاچی بحران های کمتر خواهیم حیات. به عنوان مثال، دیگر متغیرها همانند مهاجرت اجباری براثر فقدان آب می تواند حدس فساد را در برخی مناطق افزایش دهد.

معاینه ی متفاوت دیگری که داخل نشریه ی Environmental Research Letters منتشر شده است، اشاره می بطی ء بین اقلیم فصلی و جرایم خشونت وهله داخل ایالات متحده «همبستگی بسیاری» حیات دارد و این قلمرو بسته بوسیله اینکه مظفر شود پراکندن گازهای گلخانه ای را محدود کند یا خیر، می تواند بین سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۹۹ حداکثر ۳/۲ میلیون جرم خشونت مرحله بیشتر را امید داشته باشد.

آنچه قطعی به دیدن می آید، این است که یافته هایی از این دست نشان می دهند واقعا در دنیایی تو حال تغییر زندگی می کنیم. هرچه تشدید دمای جهانی و قیام ها تداوم می یابد، بیشتر و بهتر می توانیم آینده مان را پیش دماغ کنیم. یافته های پژوهش سابق الذکر درون ارگان ی PNAS منتشر شده است.بیشتر بخوانید:جمع آوری آب از مه؛ راهکاری موثر بخاطر حل معضل کمینه آبیچرا شاهد احداث مزارع خورشیدی در سرزمین یخ خورده آلاسکا هستیم؟جف بزوس برای مقابله با تغییرات آب و فلکی ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کندجنوبگان بالاترین دمای ثبت شده خود را امتحان کردگازهای خرابکاری کننده ازن؛ عامل تشدید گرمایش شمالگان