دانلود رمان امشب اشکی میریزد pdf از کورس بابایی با لینک مستقیم

دانلود رمان امشب اشکی میریزد pdf از کورس بابایی با لینک مستقیم

دانلود رمان امشب اشکی میریزد pdf از کورس بابایی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کورس بابایی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان امشب اشکی میریزد

آخرین دقایق کشیک شب را میگذراندم که شخصی تلفنی اطلاع داد در خیابان

شپند قتلی اتفاق افتاده است ، آنگاه بدون اینکه توضیح بیشتری در این مورد بدهد

تلفن را قطع کرد . فورا جریان را با تلفن از کلانتری محل سوال کردم و

ماموران پلیس جریان قتل را تایید کردند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ

قسمت اول رمان امشب اشکی میریزد

 باالفاصله باتفاق عکاس روزنامه با اتومبیل جهت تهیه خبر قتل به محل

حادثه رفتم . با اینکه هنوز صبح نشده بود جمعیت انبوهی

که تازه از خواب بیدار شده بودند در جلوی خانه ای که

قتل در آن اتفاق افتاده بود جمع شده بودند و پیرامون

اینجنایت صحبت می کردند خیلی زود به وسیله یکی از

همسایگان محلجنایت خبردار شدم که شایع است

مردی زنش را کشته و متواری شده است .

در این هنگام آمبوالنس پزشکی قانونی آژیرکشان به

محل حادثه آمد و بدنبال آن اتومبیل بازپرس کشیک نیز

سررسید ، بازپرس باتفاق ماموران پلیس و پزشک قانونی وارد

خانه ای که جنایت در آن اتفاق افتاده بود شدند و

چند لحظه بعد من نیز بداخل خانه مزبور رفتم با اینکه خانه

در خیابان شمال شهر قرار داشت ولی زیاد مجلل نبود ،

در وسط سالن خانه مزبور جسد زنی به پهلو افتاده بود که

آثار کبودی بر روی گردن و چند جای بدنش دیده میشد .

لحظه ای بعد پزشک قانونی از جسد معاینه بعمل آورد و

اعالم داشت که زن مزبور بعد از یک نزاع وتالشی طوالنی

بخاطر نجات جان خویش خفه شده ، قاتل در حین خفه کردن زن

جوان تمام تالش های او را برای زنده ماندن بی اثر

گذاشته است . طبق اظهارات پزشک …

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان