دانلود رمان تیمارم کن pdf از پفک نمکی لینک مستقیم

دانلود رمان تیمارم کن pdf از پفک نمکی لینک مستقیم

دانلود رمان تیمارم کن pdf از پفک نمکی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پفک نمکی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تیمارم کن

بهرو بعد از اسباب کشی به‌ خونه ی قدیمی تصمیم به گشت و گذار در محله ی جدید می‌گیرد

اما مردِ مشکوکی از ته کوچه نظرش را جلب میکند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان به من تکیه کن پفک نمکی

قسمت اول رمان تیمارم کن

به كوچه ي خلوت كه برگ هاي نارنجي رنگ نماي زيبايي

بهش داده بودن نگاه كردم نفس عميقي كشيدم

ريه هام پر از عطر پاييز شدن ، با هر قدمم خش خش برگ ها تسكين دهنده

روح شكسته ام ميشدن قدم هام بعد از تصادفي كه نميدونم دليلش چي بود

سست و بي رمق شده بودن موهاي خرمايي رنگم رو از روي صورتم

كنار زدم و به خونه ي مرموز ته كوچه نگاهي انداختم

درخت هاي گردو بلند و تنومندي از داخل خونه به كوچه سرك كشيده بودن

لبخندي زدم و به سمت شاخه هاي گردو رفتم

برگ هاي گردو حالم رو عوض ميكردن همزمان با دراز كردن

دستم به سمت شاخه ، در خونه باز شد

با استرس سرم رو چرخوندم كه متوجه چشم هاي سياه رنگي شدم ر از قبل به

عقب برداشتم َ با ترس خودم رو عقب كشيدم و قدمي سست ت دستي از

داخل خونه به سمتم دراز شد كه جيغ نسبتا بلندي كشيدم و به سمت خونه دويدم

خم شدم و سعي كردم نفسي تجديد كنم ،با بسته شدن در از جا پريدم و ايستادم

قلبم توي دهنم نبض گرفته بود و به راحتي صداي تپشش رو حس ميكردم

با صداي پيرزني از جا پريدم: _چيزي شده مادر ؟

بي جون لب زدم : _نه ! به صورتم نگاه كرد و با فضولي لب هاي چروكش رو تكون داد :

_تازه اومدي تو اين ..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان