دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقیم

دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقیم

دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عسل کیانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خیال چشمانش

از آنجایی که عشق شروع شد… از همان خانه… از همان خشت هایی که دانه به دانهاش، پر بود از

من و او

از آنجایی که قلبم پر تپش وجودش را صدا م یزد، از همان لحظه ی اول که چشمانش وجودم را از آن

خود کرد.

نگاهی که اولین گناهم را رقم زد، نگاِه به رنگ شبش بود. گناهی با تقدیر ی به رنگ چشمانش!

آخرین خی ال زیبای زندگیام، خی الی به رنگ سیاه، اما از جنس سف ی دی بود. سیاهی اش از ظلمت شب

تارتر بود، سفیدی اش از روشنای خورش ید کور کنندهتر.

خیال چشمانش، زی باتر ین خیال زندگ ی ام بود؛ آخرین خی ال زیبای زندگی ام..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پایان یک دورگه

قسمت اول رمان خیال چشمانش

بی حال و ب ی حوصله، دمر روی تختم خواب یده بودم و

به سقف اتاقم خیره بودم. اون قدر به اون سقف

سفید نگاه کرده بودم که تمام مربع ها و ترک های ریز

روی اون مربع ها رو حفظ شده بودم.

چند دقیقه پیش بود که مامان به جونم غر زده بود

که چند کلمهای درس بخونم و این موضوع رو

سرسر ی نگی رم؛ ول ی من مثل همیشه بی خیال و

سر به هوا بودم. ای ن حرف ها رو همیشه میشنیدم و

برام ب ی اهمیت بود. اونقدر می گفت و م ی گفت

که حتی آدم آهنی هم در برابرش به ستوه میاومد.

همهی این هجده سالی که از خدا عمر گرفته بودم

همین بود، همی شه بحث و دعواها سر من نبود؛

ولی من بچه ی کوچیکه بودم و همه چی باید سر من

شکسته می شد،

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان