دانلود رمان

دانلود رمان رعیت زاده pdf از رانا مستقیم

دانلود رمان رعیت زاده pdf از رانا مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رانا میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اربابی

خلاصه رمان رعیت زاده

کسی که بعد از ۸ سال دوری وقتی با کابوسای زندگیش رو به رو میشه چاره ای جز فرار نداره…

ولی وقتی به خاطر یه دوست پاشو میذاره تو زندگیه کابوس اصلیش

اون یکی میتونه براش یه رویای شیرین شه

از نسل رعیت های عادی بود

اما با عشق ارباب دل شد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان رعیت زاده

یه لنگه پا تو هوا منتظر بودم تک یه امو از در برداشتم و دوباره رنگ زدم باز همون زن قبلیه آیفونو

برداشت که گفتم خانم چی شد اربابتون اجازه داد

خانمه نه خانم صبر کنید

با عصبانی ت گفتم خب خانم چقدر دیگه بای د صبر کنم دارم از سرما یخ میزنم من که معطل شما

نیستم نمیخوا یید بی ام بگین برو چرا اینطوری میکن ین ای بابا

یه صدایی از اونور اومد کیه نورا

نورا عه ارباب بیدار شدید این خانمه همون ی ه که پدرشون

دستمو گرفتم جلوی دهنم و گفتم عه عه عه اربابتون تا حاال خواب بود نمیتونست ید بیدارش کنید

واقعا

نورا خانم بفرمایین داخل در با صدای تی کی باز شد خونه اش وسطای ش

جنگل بود یعن ی از یه قسمتی به بعد ماشین خور نبود

خیلیم بزرگ بود از ش ی کم رع یتش زده تا اینو ساخته خودشون تو رفاه زندگ ی می کنن اون مردم بی چاره

اون طوری خدایا به ای نام انصاف بده مریم بانو این طوری نبود اون انقدر به رع یتاش بها میداد که

بیاو ببین

از باغ ایونیشون که گذشتم رسیدم به یه ساختمون فوق العاده واقعا این اربابای روستا چها که

نمیکنن خونه اش خونه نبود که قصر بود ب…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا