دانلود رمان

دانلود رمان سرنوشت دو همسان pdf از raha*m با لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان سرنوشت دو همسان pdf از raha*m با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان raha*m میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان سرنوشت دو همسان

داستان تنهاییای یه دختر یه دختر که با وجود آدمای اطرافش تنهاست….

وجودش عجین شده با تنهایی …. همه ازش میخوان که مقاوم باشه

که با سرنوشت بجنگه ولی مگه یه دختر چقدر توان داره؟ ….

اون منتظره منتظر روزی که بازی سرنوشت باهاش تموم بشه و

به آرامش برسه یه آرامش ابدی ….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان باغ بی برگی

قسمت اول رمان سرنوشت دو همسان

با صدای جیغ ثنا غلتی زدمو سرمو بیشتر بھ زیر پتو فرو بردم …..

چشمامو محکم روی ھم فشار دادم تا مبادا خوابم بپره و در

جواب ثنا باصدایصبا …. صبـــــــــــــا …. صبـــــــــــــــــــا

خواب آلودی گفتم:

وااااای ثنا تو رو خدا دو دقیقھ ولم کن ….

با برداشتن پتو از روم پاھامو توی شکمم جمع کردمو سعی کردم کھ بھ ادامھ خوابم

برسم ولی صدای عصبانی ثنا این اجازه رو بھم نمیداد….

بیدارشو ببینم چی چی رو دو دقیقھ ولم کن تو رو ول کنی تا دویست سال

میخوابی …. صبـــــــــا بیدار میشی یا با روش خودم بیدارت کنم؟

نھ خیر فایده ای نداره روی تخت نشستم و با چشمای نیمھ باز زل زدم بھ ثنا ….

خیلی خب بفرما بیدار شدم… خوب شد؟

ثنا ھمون جور دست بھ سینھ نگاھم میکرد ….

آفرین من موندم تو چھ جوری شب کاری وامیسادی با این علاقت بھ خواب!

ھمون جور کھ داشتم چشم بستھ راه دستشویی رو میرفتم گفتم:آخھ من تازه چھار

خوابیدم الانم کھ ھفت صبحھ پس مجموعا سھ ساعت خوابیدم

اون وقت تا چھار صبح چھ غلطی می کردی؟ھان؟

سرمو بھ عقب برگردوندمو با یادآوری شب گذشتھ لبخند کمرنگی زدمو گفتم:

وای ثنا عجب فیلمی بود اگھ تو میدیدیشا قشنگ یھ نیمچھ سکتھ رومیزدی.

چشماشو ریز کردو گفت:

دوباره فیلم ترسناک  لابد..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا