دانلود رمان

دانلود رمان سوگل pdf یهدا رضایی با لینک مستقیم

دانلود رمان سوگل pdf یهدا رضایی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یهدا رضایی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان سوگل

قصه ی یک درد دردی که تلنبار شده در وجود

دختری از جنس من از جنس تو..

دختری که به دنبال تکیه گاهی محکم تکیه می کند به شانه یی

که جزپشیمانی وعذابی بیشتر نتیجه یی برایش ندارد///

ودراین بین مردی که در زندگیش پیدا می شودکه در

هرکجا ودر هرلحظه نقش می زند شور را درقلبش..

اماآخر این دوراهی زندگی به کجا می رسد..

به تکیه گاه سستی که محرمش است یا نامحرمی که

هرلحظه تزریق می کند به وجودش امنیت را…

 دانلود رمان چشمات سگ داره مسیحه زادخو

متن اول رمان سوگل

همیشه نبایدحرف زد

گاه بایدسکوت کرد

حرف دل گفتنی نیست!

بایدآدمش باشد

کسی که بایک نگاه کردن،به چشمت

تاته بغضت رابفهمد..

سکوت وسیاهی شب روي سرم پرده انداخته بود.

شب رو دوست داشتم به خاطرهمین سکوت وسیاهیش.

اماامشب قرارنبوداین سکوت هم آرومم کنه.

چون صداي جیرجیرکی خلوتموبرهم میزد.

نوري منومتوجه خودش کرد.

به تلفن همراهی که هدیه شهرام بودنیم نگاهی انداختم.

کنارم روي زمین بود.

به اسمش که به حروف لاتین روي صفحه ي تلفن

همراهم حک شده بودخیره شدم.

اصلاآمادگی نداشتم بازهم دلیل تراشی و

حرفاشوبشنوم که سعی می کردگند کاري هاي

مادرشوبپوشونه،نه امشب روبایدبه ذهنم استراحت می دادم.

نمی خواستم بازهم ذهن خسته م رودرگیر حرفاشون کنم.

حرفهاي زهردار مادرش وتوجیحات مزخرف خودش.

صداي بم ومحکم سامان ازمقابلم به

گوش رسید.-:چرااینجانشستی خواهري؟

توي تاریکی هیکل وچهره شونمی دیدم.

کمی نزدیک ترشد.

زیرنورمهتاب چهره ي قشنگش می درخشید.

کنارم روي زمین نشست وگفت:ناراحتی خواهرگلم مربوط به شهرامه؟

به ستاره هاي درخشان توآسمون خیره شدم وگفتم:

یه جورایی،گاهی اوقات فکرمی کنم واقعاانتخابم

از روي بی فکري وفقط به خاطراین بود که ازنق زدناي مامان

راحت بشم،انگاري انتخابم اشتباه بوده

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا