دانلود رمان

دانلود رمان عروس سفارشی pdf از مریم افروغ با لینک مستقیم

دانلود رمان عروس سفارشی pdf از مریم افروغ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم افروغ میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عروس سفارشی

آیناز دختر شر و شی طون که همه خاستگاراش رو فرار ی میده حاال به درخواست پدرش مجبور میشه

کسی رو انتخاب کنه که فقط عکسش رو دیده و بدون جشن و با ی ک عقد تلفنی به خارج کشور

پست بشه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تردیدی به رنگ دل یاس صبور

قسمت اول رمان عروس سفارشی

هر چه بیشتر م ی گشتم کمتر پیدا میشد یعنی چی؟ چرا کسی دنبالم نیومده؟ یعنی براشون اینقدر

بی ارزشم؟ آیناز خانم

به طرف صدا برگشتم پسر ی حدودا ب یست و پنج ساله با چشمان مشکی

بله خودم هستم

لبخندی زد پس شما زن داییم هستین

ی این؟ ولی به پاشا نمیخورد سنش باال باشه البته به عکسش ی عنی بهم

چشام گرد شد زن دای

دروغ گفتن؟

دلم میخواست کی فم و رها کنم و تا توان دارم بدَوم ولی باید کجا م یرفتم؟ ناچار تسلیم شدم

شما خواهرزاده ی آقا ی پارسا هستید؟ بهتون میخوره برادرشون باشید

بله مهیاد هستم پنج سال ازش کوچی کترم

نفس راحتی کشیدم که از چشاش دور نموند و باعث شد خندش بگ یره

زن دایی بفرمایید از ا ین طرف ماش ین رو اونجا پارک کردم

نگاهی برزخ ی به سمتش کردم به من نگو زن دایی فکر کنم چند

سال ازم بزرگتر باشی سرش رو تکون داد باشه آیناز خانم

چرا خودش نیومد دنبالم؟

دست و پاش رو گم کرد چی

ز کار داشتن منو فرستادن

به ماشین رسیدیم قفل ماشین رو زد و کی فم رو صندوق عقب گذاشت ماشااهلل مامان هر چی

تونست چپوند تو ک یف مثل اینکه قرار قحطی بیاد

در ماشی ن رو برام باز کرد سوار شدم ….

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا