دانلود رمان فرار از واقعیت pdf از شمینا قهرمانی با لینک مستقیم

دانلود رمان فرار از واقعیت pdf از شمینا قهرمانی با لینک مستقیم

دانلود رمان فرار از واقعیت pdf از شمینا قهرمانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شمینا قهرمانی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان فرار از واقعیت

سرگذشت دختر ی که می خواد زندگی جدیدی رو شروع کنه

اما طی ی ه اتفاقی م ی فهمه که واقعیتی

ازش پنهان شده و باید کشفش کنه

اما اون واقعیت چیه واقعیتی که

این دختر رو دگرگون می کنه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سولمیت فاطمه بایرام زاده

قسمت اول رمان فرار از واقعیت

صدای دویدنم سکوت اون خیابون لعنتی رو می شکوند صدای خنده وحشتناکی همه جا رو پر کرده

بود و یک لحظه هم قطع نم ی شد اون قدر تاریک بود که نمی تونستم جایی رو ببینم هراسون و

آشفته دور خودم می چرخیدم تا منبع صدا رو پیدا کنم ول ی نم ی فهمیدم صدا از کجا میاد

یهو باریکه نور ی جلوی چشمم رو روشن کرد مردی که چشم هاش رو پشت ع ینک دودی پنهان کرده

بود جلوم سبز شد سر جام می خ شدم و با وحشت نگاش کردم یه طرف صورتش سوخته بود

لبخندی کجی زد و گفت:

تا کی می خوای فرار کنی؟

نفس نفس می زدم و قلبم داشت از جا کنده می شد یه قدم بهم نزدیک شد پاهام شروع به لرزیدن

کرد….

دست هاش رو توی ج یب کتش فرو برد و گفت:

تبریک می گم! تو خوب فرار کردی اما اون بدبخت نتونست!

با دهن نیمه باز بهش زل زدم اون کی بود… از من چی می خواست؟ معنی حرفش چ ی بود؟

یهو از جلوم کنار رفت و جسد الی کا که روی زم ین افتاده بود ظاهر شد با دیدن چشم های باز و بی

حرکت الی کا که پر از خون شده بودن دست هام رو روی گوش هام گذاشتم و جیغ…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان