دانلود رمان

دانلود رمان من و دلدارم pdf از راز_س با لینک مستقیم

دانلود رمان من و دلدارم pdf از راز_س با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان راز_س میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان من و دلدارم

آروین تهرانی اصل تنها وارث خاندان زندگی خوبی داره تا اینکه

یه وارث دیگه از آسمون برای خاندان تهرانی اصل پیدا میشه. یه وارث دورگه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان رویای خام مرضیه یگانه

قسمت اول رمان من و دلدارم

رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎن ﻗﺒﻠﺶ را ﺑﺸﻨﻮم

ﺷﺎﯾﺪ او ھﻢ ﺣﺲ ﻣﺮا داﺷﺖ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﻧﺒﻮد او ﺧﻮدش ﺑﻮد

ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و از ﺟﻠﻮی در ﮐﻨﺎر ﺑﺮوم .

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺪام از ﺧﻮدم ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪم ﭼﯽ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﮑﺴﺘﮫ و

ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻨﻮز ﺻﺪای ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ھﻤﮫ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻋﻤﮫ زری را ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ

ﺗﺎ ﻋﯿﺪﯾﺸﺎن را ﺑﺪھﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪای دﺳﺖ و ﺻﻮت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی ﻋﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻣﺎ ھﻢ

وارد ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺷﻮک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺼﺖ-ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮی در ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو ﺑﺮود ﻧﮕﺎه

ﭘﺮ از ﺗﻌﺠﺐ اطﺮاﻓﯿﺎن ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای از روﯾﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﺪ داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﻢ

را از دﺳﺼﺖ ﺑﺪھﻢ .ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ و ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ

ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ای از ﺧﻮدم ﺑﺮوز دھﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻗﯿﺎﻓﮫ ی

ﺟﺪﯾﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﮫ طﺮف ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم رﻓﺘﻢ ﺟﻮن و ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم ﻋﯿﺪی ﻣﻦ ﭼﯽ ﭘﺲ؟ وﻗﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ

ﺧﺎﻧﻮم ﻋﯿﺪی را در دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ داری زدم ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺟﺮات ﺑﺪھﺪ..که بگوید بهادرم….

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا