دانلود رمان

دانلود رمان کابوس سیاه pdf از صبا رستگار با لینک مستقیم

دانلود رمان کابوس سیاه pdf از صبا رستگار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صبا رستگار میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/هیجانی/ترسناک

خلاصه رمان کابوس سیاه

درباره‌ی دختر کنجکاوی به نام آلیس است که یک شب از خانه بیرون می‌رود و چیزهایی می‌بیند که مسیر زندگی‌اش را به کل عوض می‌کند

دانلود رمان  کل کلای منو غزل مسیحه زادخو

متن اول رمان کابوس سیاه

 وحشت از خواب پریدم نمی دانم این کابوسها

ازکی وکجا درخوابهایم پیدا شدند

ساعت ۳ صبح بود ، به سمت آشپزخونه رفتم

گلویم حسابی خشک شده بود ،

دریخچالو بازکردم نور داخلی خچال کمی فضای

آشپزخونه را روشنکرد ، مامانم خواب

بود وبه راحتی می توانستم بطری آبرا سربکشم

بطری آبرا به لبانم نزدیک کردم ولی حس کردم چیزی تکان خورد!

ازترس حتی نتوانستم برگردم پشت سرم رانگاه کنم،

در آن سیاهی راحتی توانستم

تکانخوردنش راحس کنم ، نمی توانستم داد بکشم

اصال توانش را نداشتم فقط بطری

شیشه آب راپرتکردم صدای خرد شدن بطری ترس را

به جانم نشاند ازگوشه چشمم

به چیزی که تکان می خورد نگاه کردم ،

نمی توانستم آن را خوب ببینم ولی ناگهان

باسرعت زیاد به سمت من آمد و من ازعمق وجودم جیغ کشیدم

آرام آرام چشانم رابازکردم چشانم تارمی دید

سرم گیج می رفت با چند بار پلک زدن

توانستم بهتر ببینم مادرم باالی سرم بود نگرانی درچهرش موج می زد
بادست پاچگی پرسید : مریم مادرحالت خوبه؟

جوابش راندادم ، سعی کردمازجا بلند شوم

نتوانستم انگاریکی باچماق تو سرم کوبیده

بود عجیب سرم دردمی کرد بوی دود

سیگار راحس کردم ناخوآگاه نگاهم به سمت

پله ها کشیده شد پدرم از پله هاداشت پایین می آمد بادیدنم پک عمیقی ازسیگارش

گرفت وگفت: دیشب بلند شده بودم؛ سیگاربکشم

که صدای شکستن چیزی بهگوشم

خورد ازاتاقم بیرون آمدم و یک سَرکی توی اتاقت کشید ماماتو تختت نبودی به

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا